అకడమిక్ బుక్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారాఈ లింక్ లో 1వ తరగతి నుండి 10 తరగతి వరకు ప్రతి అకడమిక్ బుక్ అందుబాటులో ఉంద్ధి. So అకాడమీ బుక్స్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

_*ప్రతి పుస్తకము మనం ప్రతి చోటుకి తీసుకవేళ్లలేం కదా సో డౌన్లోడ్ చేసుకొని కావాల్సినప్పుడు చూసుకోవడానికి ఎంతో ఉపయోగ పడుతుందని ఈ లింక్ షేర్ చేస్తున్నాం*
http://scert.telangana.gov.in/?q=node/10

   

TEXT BOOKS ( I TO X )Class
Medium
Subjects
F.L.
S.L.
English
Maths
Phy. Sc.
Bio. Sc.
Social
Envi. Edn.

10th

Telugu
English
Urdu
Hindi

9th

Telugu
English
Urdu
Hindi
8th

Telugu
-
English
Urdu
Hindi
7th
Telugu
-
English
Urdu
Hindi
6th
Telugu
-
English
Urdu
Hindi
5th

Telugu
-
-
English
Urdu
Hindi
4th
Telugu
-
-
English
Urdu
Hindi
3rd
Telugu
-
-
English
Urdu
Hindi
2nd
Telugu
-
-
-
English
Urdu
Hindi
1st
Telugu
-
-
-
English
Urdu
Hindi

                                                               TEXT BOOKS ( I TO X )
Share This :

Related Postsentiment_satisfied Emoticon