వేమన పద్యం


ఆపదైన వేళ నరసి బంధుల జూడు
భయమువేళ జూడు బంటుతనము
పేదవేళ జూడు పెండ్లాము గుణమును
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

తాత్పర్యం:

ఆపదలో ఉన్నప్పుడు చేయూతనిచ్చినపుడే బంధువు అనిపించుకుంటారు. భయంకలిగే సందర్భంలో ధైర్యంగా ఉన్నప్పుడే ఆ మనిషిలోని సాహసం బయటపడుతుంది. పేదరికంలో కూడా భర్తను గౌరవంగా చూసినపుడే భార్య గుణం బహిర్గతమవుతుంది.
Share This :

Related Postsentiment_satisfied Emoticon