వినాయక చవితి పత్రి


వినాయక చవితికి పత్రి పూజ చేస్తూ ఉంటాము.  కానీ చాలా మందికి ఆ పత్రిలోని చాలా రకాలు వాడుకలో ఏవిధంగా పిలుస్తున్నామో తెలియదు.  అటువంటి వారికోసం ఇక్కడ పత్రి వివరములు ఇవ్వడం జరిగింది.  వీలైనంత మందికి దీనిని షేర్ చేసి అందరూ తెలుసుకునేలా చేద్దాం.Share This :

Related Postsentiment_satisfied Emoticon