కొంత మంది వివిధ సందర్భాలలో కలసినపుడు వేసే విచిత్రమైన ప్రశ్నలు..వాటికి సరదా జవాబులు.

కొంత మంది వివిధ సందర్భాలలో కలసినపుడు వేసే విచిత్రమైన ప్రశ్నలు..వాటికి సరదా జవాబులు.

1. సినిమా హాల్లో:
"మీరు కూడా సినిమాకే వచ్చారా?"
నేను: "లేదు పాప్ కార్న్ అమ్ముకోవటానికి వచ్చాను"

2. సిటీ బస్సులో కాలు తొక్కి:
"Sorry .. నొప్పిగా ఉందా ?"
నేను: "అబ్బే లేదండీ.. anesthesia తీసుకుని వచ్చాను, కావలంటే మళ్ళీ తొక్కండి!!"

3. అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసి: "పడుకున్నారా?"
నేను: "లేదు ఆఫ్రికా కోతుల మీద రీసర్చ్ చేస్తున్నాను.. మీ చుట్టాల వివరాలు తెలిసాయి"

4. బార్బర్ షాప్ నుండి వస్తుంటే: "ఏంటి హేర్ కటింగ్ చేయించుకున్నారా?"
నేను: "శరత్కాలం కదా రాలిపోయింది!"

5. ఇంట్లో Land-line కి ఫోన్ చేసి: "ఎక్కడున్నారు?"
నేను: "ఫోన్ మెళ్ళో వేసుకుని, మార్కెట్లో కూరగాయలు కొంటున్నా !!"

6. కారు కడుగుతున్నప్పుడు ప్రక్కింటాయన: "సార్ !! కారు కడుగుతున్నారా??"
నేను: "లేదండీ, నీరు పోస్తున్నాను. ఇది పెరిగి పెద్దదై బస్సంతవ్వాలని..

Share This :

Related Postsentiment_satisfied Emoticon